,

FAMILIERETSSYSTEMET

Trådte i kraft den 1. april 2019.  Denne side vil give dig de nødvendige informationer om det nye system. Hvis følgende skulle give anledning til spørgsmål, må du endelig kontakte kontoret. 

DE TRE VIGTIGSTE ÆNDRINGER I DET NYE FAMILIERETSSYSTEM

Familieretshuset

Ny myndighed under Børne- og Socialministeriet der erstatter Statsforvaltningen.

Familieretshuset vil behandle sager om bl.a. adoption, separation, skilsmisse, forældremyndighed og samvær. 

Familieretten

Ligger i byretterne. Her vil en dommer træffe afgørelse i komplekse sager, hvor konflikten er stor, og hvor der er andre problemer på spil samtidig, som eks. vold eller misbrug. 

Familieretten tager sig af de sager, hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset.

Børneenheden

Ny formålsbestemmelse i forældreansvarsloven, der sikrer, at barnet vægtes over andet. 

Fokus på barnets trivsel gennem hele forløbet. Børneenheden skal tage hånd om barnet. 

I Familieretshuset screenes og visiteres sagerne til det rigtige sagsforløb og opdeles i farver. 

Grønt spor: De enkle sager, hvor familien har så godt som ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres. 

Gult spor: De mindre enkle sager, hvor familier har behov for rådgivning til at dæmpe en mulig konflikt, som endnu ikke er så fastlåst, og først, hvis det ikke lykkes en afgørelse.

Rødt spor: Komplekse sager, som afgøres i Familieretten. Det er familier, der har behov for omfattende involvering af myndigheder for at sikre barnets trivsel. 

Refleksionsperiode

Af hensyn til børnene indføres der en refleksionsperiode på 3 måneder for ægtefæller med børn, som er enige om at blive skilt. 

I refleksionsperioden tilbydes forældrene og barnet rådgivning. Samtidig skal forældrene gennemføre et digitalt forløb, som skal give viden om bl.a. barnets reaktion i brudsituationen. 

Ligeværdigt forældreskab

Det nye system og reglerne for brudte familier skal give mulighed for, at forældre kan være forældre på lige fod. 

Enige forældre skal fremover have mulighed for, at dele barnets bopæl mellem sig, så barnet har bopæl hos dem begge. 

Økonomi

Reglerne om delte børnefamiliers økonomi skal afspejle den måde, familierne indretter sig på. 

Forældre med fælles forældremyndighed skal fremover i udgangspunktet modtage halvdelen af børne- og ungeydelsen hver. 

Forældre i delte familier modtager også halvdelen af ydelsen hver. Derudover igangsættes en analyse af delte børnefamiliers økonomi, som skal belyse reglerne om børnebidrag og reglerne om offentlige tilskud til barnet. 

 
,