,

Privatlivspolitik

Hos Advokatfirmaet Tine Andersson prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan kontoret håndterer og behandler disse oplysninger og hvilke rettigheder, klienter har i den forbindelse.

Dataansvar
Advokatfirmaet Tine Andersson er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet nedenfor, eller hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger eller denne privatlivspolitik, er du velkommen til at kontakte os på en af følgende måder:

Advokatfirmaet Tine Andersson
CVR.nr.: 36101342

Skt. Peders Stræde 39,
1453 København K
Danmark

Tlf.nr.: 33930300
Web: www.adv.dk
Mail: tine.andersson@adv.dk / tine@adv.dk


Formål med behandling af personoplysninger
Vi behandler personoplysninger for at kunne løse juridiske opgaver for vores klienter, og for at kunne opfylde de forpligtelser vi som advokatfirma i øvrigt har i henhold til love og regler.

Kategorier af personoplysninger
Som dataansvarlig behandler vi en række fortrolige oplysninger om vores klienter, samt om personer (tredjeparter), der har tilknytning til vores klienters sager. Der er både tale om almindelige oplysninger og personfølsomme oplysninger. Vi registrerer CPR-numre, i det omfang, vi har brug for det, eller hvis oplysningerne indgår i de oplysninger, vi modtager fra tredjemand. I sagerne kan også indgå oplysninger om strafbare forhold.

Behandlingsgrundlaget
Kontoret behandler dine personoplysninger med det formål at levere kvalificeret juridisk rådgivning til vores klienter. Grundlaget for behandling af almindelige personoplysninger, følger som hovedregel det opdrag, advokatkontoret har fået eller den aftale vi har indgået om ydelse af juridisk rådgivning. Behandlingen kan tillige følge af:

-       at den er nødvendig for at følge en retlig forpligtelse (hvidvaskning)

-       at vi som dataansvarlig eller vores klient kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse (legitime interesse)

-       at behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares (retskrav).

-       at behandlingen af CPR-nummer følger af lovgivning, eller er af afgørende betydning for at sikre en entydig identifikation for offentlige myndigheder (lov eller bestemmelser fastsat iht. lov).

Som kontor overvejer vi nøje, om oplysningerne er nødvendige for, at retskravet kan fastlægges.
Al udveksling af data er dog i det hele taget betinget af, at en indsamling, registrering og videregivelse er nødvendig i den konkrete sag for at kunne bistå vores klient bedst muligt.

Generelt bestræber kontoret sig på, at behandle så få oplysninger som muligt og i så kort tid som muligt. 

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt grundlag for det.
Det kan være som led i sagens behandling, at vi vil overlade dine personoplysninger. Videregivelse kan fx være til følgende modtagere: Sagens øvrige parter, eks. modparts advokat m.fl., offentlige myndigheder, eks. domstolene, kommuner, regioner, styrelser, politiet, skat og den digitale portal ”www.minretssag.dk” m.m. Endvidere overlades oplysninger i nødvendigt omfang til it-virksomheder, ekstern bogholder mv., som advokatfirmaet har indgået databehandleraftaler med.

Hvor stammer de registrerede personoplysninger fra?
Oplysningerne indsamles primært fra vores klienter. I mange tilfælde indsamles oplysninger dog også fra andre. Det kan bl.a. være fra parters advokater, domstole og andre offentlige myndigheder.

Opbevaring af personoplysninger
Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 10 år, for at kunne opfylde vores forpligtelser, herunder iht. bogføringsloven.

Vi er endvidere i henhold til de advokatetiske regler forpligtet til i alle sager at undersøge, om der foreligger interessekonflikt, hvilket betyder, at vi ikke sletter de oplysninger, der er nødvendige for at foretage denne undersøgelse.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række forskellige rettigheder ift. vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil anvende dine rettigheder, skal du kontakte os.
Du har følgende rettigheder:

·      Ret til at se oplysninger
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi på kontoret behandler om dig.

·      Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

·      Ret til sletning
Du kan i særlige tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige procedurer.

·      Ret til begrænsning af behandling
Du kan have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

·      Ret til indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod, at vi behandler oplysninger om dig, eller hvis du ønsker at udnytte din ret til dataportabilitet (eks. ved ny advokat).

·      Ret til transmittere oplysninger
Du har i nogle tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du kan også bede om at få overført personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.

·      Ret til at trække et samtykke tilbage
Du kan på et hvilket som helst tidspunkt trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os.

Klage til Datatilsynet
Hvis du er uenig i den måde, som kontoret behandler dine personoplysninger på, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K.
Tlf.: 33193200.
Mail: dt@datatilsynet.dk.

Hvordan sørger vi for at passe på dine oplysninger?
Vi prioriterer databeskyttelse højt af hensyn til vores klienters integritet. Vi har implementeret tekniske sikkerhedsforanstaltninger, der skal sikre databeskyttelse i alle sammenhænge. Vi har supplereret de tekniske sikkerhedsforanstaltninger med interne instrukser. Sammen med de tekniske sikkerhedsforanstaltninger skal de sikre fuld efterlevelse af de gældende databeskyttelsesregler. Vi gennemfører desuden regelmæssigt interne opfølgninger, så det kontinuerligt sikres, at vores behandlinger lever op til reglerne.

Ændringer af privatlivspolitikken
Kontoret forbeholder sig retten til at foretage ændringer eller opdateringer i denne privatlivspolitik.
 

Siden er opdateret februar 2019

 
,