Straffesager


Som en naturlig del af rådgivningen i familieretlige sager kan vi hjælpe dig i forbindelse med straffesager, både i byretten, Landsretten og i Højesteret.

Vi har ført en række straffesager som ofte er knyttet til familieretilge stridigheder såsom vold, trusler m.v.

Vi har også haft sager angående vold på tjenestemand/personer i offentlig virke, navnlig relateret til de sociale sager - anbringelsessagerne.

Vi har været advokater i nævningesager.

Har du eller et familiemedlem/bekendt brug for en advokat i en straffesag kan du kontakte os. Vi møder også til grundlovsfor-hør, fristforlængelser samt til domsforhandlingen og under ankebehandlingen.

Har du allerede fået beskikket en advokat, er du alligevel velkommen til at kontakte os og aftale at vi skal overtage sagen.
 
Vi fik fornylig en far fra Næstved frifundet for at have udvist grænseoverskridende adfærd.
 
Det er tit vi  bliver spurgt om, hvad nu hvis du selv synes, at manden/kvinden er skyldig?
 
Svaret er enkelt, som beskikket advokat skal man varetage den tiltaltes interesser. Påstå frifindelse, hvis den tiltalte ønsker det. 
 
Hvis han/hun ikke får medhold heri, da sikre, at den sigtede ikke får en hårdere dom end andre som har begået den samme type forbrydelse.
 
Endelig og ikke mindst sikrer, at den tiltalte får en ordentlig rettergang.
 
Du kan finde flere informationer om disse spørgsmål i straffeloven og i retsplejelovens bestemmelser.