Om det sociale nævn


Det sociale nævn, der er placeret i statsforvaltningens regi. Nævnet behandler afgørelser truffet af kommunerne bl.a. indenfor anbringelsesområdet.

Af anke statistik ses, at lagt hovedparten af de afgørelser der træffes af kommunerne accepteres af det sociale nævn. Årsagen hertil er, at nævnet alene tager hensyn til, om der er væsentlige fejl ved de trufne afgørelser. Skønsmæssige afgørelser tilsidesættes sjældent, idet opfattelsen i nævnet er, at kommunen er "tættere" på de involverede parter.

For 2005 ser statistiken således ud:

2005

%

LOV OM SOCIAL SERVICE

Hele landet

Afgjorte sager i alt

6839

Afvisning/henvisning

455

6,65

Stadfæstelse

4256

62,23

Ophævelse/ændring

669

9,78

Hjemvisning

1069

15,63

Bortfald/andet

390

5,70

Opgørelsen er hentet fra Ankestyrelsens dataportal.

Hvis du står i situationen og vil anke en afgørelse til det sociale nævn skal du udover udsigten til at tabe sagen også medregne, at sagsbehandlingstiden ved de sociale nævn ofte er meget langvarig dvs. mere end 4-5 måneder. Du kan drøfte dine muligheder med os og andre løsninger.

Hvis du vil klage til det sociale nævn skal du ikke anvende nogen bestemt formular, blot skrive til kommunen, at du vil klage over afgørelsen. Du bør dog begrunde hvorfor du vil klage og evt. hvad der er galt med den afgørelse du klager over.

Typiske fejl ved kommunens sagsbehandling er:

manglende høring af parter,
manglende klagevejledning,
manglende henvisning til relevant lovgivning,
manglende skriftlighed,

drøft spørgsmålet med os.

At der er mange fejl ved kommunernes behandling af disse sager, fremgår af den praksisundersøgelse som Ankestyrelsen har foretaget. Fejlene spænder vidt, men se nærmere herom på Ankestyrelsens hjemmeside.