Lovændringen pr. 1. oktober 2012 - forældreansvarsloven

Den 1. oktober 2012 træder den nye ændring af forældreansvarsloven i kraft. Det har følgende væsentlige konsekvenser:

1. Afvisning af sager i Statsforvaltningen:

Alle sager skal stadig starte i Statsforvaltningen.

Statsforvaltningen kan nu afvise en anmodning om samvær, bopæl eller forældremyndighed hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt siden sidst sagen blev taget op.

Det gælder særligt hvor der tidligere er afsagt en dom i sagen, men det kan også gælde aftaler og afgørelser fra Statsforvaltningen.

Afviser Statsforvaltningen at behandle en sag om forældremyndighed eller bopæl kan afgørelsen indbringes for retten inden 4 uger.

Det betyder, at du efter den 1. oktober 2012 ikke kan få din sag om samvær, bopæl eller forældre­myn­dighed taget op i Statsforvaltningen og derved heller ikke i retten, såfremt spørgsmålet er blevet behandlet i retten eller ved Statsforvaltningen før og den nye ansøgning ikke er begrundet i væsentligt forandrede forhold.

2. Forældremyndighed:

Det vil efter den nye lovændring være ”nemmere” at få ophævet den fælles forældremyndighed. Der skal således ikke længere foreligge ”tungtvejende grunde”. Den fælles forældremyndighed kan ophæves hvis det godtgøres at forældrene ikke kan samarbejde omkring barnet til barnets bedste. For at retten kan fastholde den fælles forældremyndighed vil det kræve, at der er et realistisk samarbejdspotentiale mellem forældrene.

Vær opmærksom på, at de nye regler gælder også for sager som verserer ved retssystemet; dvs. at man i ankesagen kan sige til retten, at den fælles forældremyndighed skal ophæves, hvis man mener, at forældrene ikke kan samarbejde omkring barnets bedste.

3. Samvær:

Det er efter den nye lovændring kun Statsforvaltningen der kan træffe afgørelse om samvær.

Det er således ikke længere muligt at få et spørgsmål om samvær medtaget ved rettens behandling af et spørgsmål om bopæl eller forældremyndighed.
 

Generelt:
 

Som du kan se vil det generelt blive vanskeligere at få sagerne behandlet ved Statsfor­valt­ningen herunder navnlig samværsspørgsmålet. Der skal "noget til" at få ændret en eksi­ste­rende ordning både når det gælder bopæl og samvær.

 

Det værste ved lovændringen når træder i kraft, er desværre nok, at de sager skal "skal" køres igennem Statsforvaltningen og retssystemet efterfølgende igen i Statsforvaltningen vil blive trukket endnu længere ud, end tilfældet er idag.

 

Regn med min. 1 år fra det øjeblik du starter sagen ved at sende en ansøgning til Stats­for­valtningen.

 

Af gode grunde kender vi ikke retspraksis endnu men vi vil holde dig orienteret via vores hjem­meside adv.dk, hvor du kan finde mere information omkring lovændringen.
 
 

Hvad betyder det for dig?
 
Hvis du har nogle spørgsmål til hvordan loven påvirker din situation, dersom du påtænker at starte en sag om samvær, bopæl eller forældremyndighed er du velkommen til at tage kontakt til os.
 

 
Advokatfejl:
 
Den 19. oktober 2012 oplevede vi så den første advokat fejl. I en forældremyndighedssag anlagt og indbragt for retten, sagde modpartens advokat til retten, at retten ikke længere kunne tage stilling til samværsspørgsmålet.
 
I sagen var samværsspørgsmålet også oversendt til retten ligesom bopælsspørgsmålet var overgivet til retten.
 
Dommeren på Frederiksberg var ikke i tvivl. Samværsspørgsmålet kunne behandles. Kun samværssager indbragt for statsforvaltningen efter den 1. oktober 2012 forbliver i statsforvaltningen.