Samværssager:Hvis I ikke har fællesforældremyndighed og din partner har forældremyndigheden alene, har du normalt krav på samvær med dit barn.

Samværet fastsættes af Statsforvaltningen og du får samværet fastsat ved at rette henvendelse til dit lokale Statsforvaltningen. Statsforvaltningen adresse finder du i lokaltelefonbogen. Udfyld ansøgningsskemaet.

Dette udfyldes og sendes til Statsforvaltningen. Hvis du vedlægger materiale til Statsforvaltningen, bør du være opmærksom på, at din tidligere partner har krav på aktindsigt og kan kræve, at blive gjort bekendt med dit fremsendte materiale. Materiale kan være diverse udtalelser. Pas på med selv at indhente materiale. Dette er som offest en dårlig ide, idet statsforvaltningen er langt bedre til at spørge skoler, institutioner m.v. Ensidige erklæringer tillægges ikke megen værdi.

Det går ca. 3-6-8 måneder før du har en samværsresolution. Din partner vil blive hørt om dine ønsker til samvær med barnet.

Hvis afgørelsen fra Statsforvaltningen er ikke er god nok, kan du klage Familiestyrelsen.

Er afgørelsen ok, skal du efterleve denne efter sit bogstav. Dette betyder, at du skal hente/aflevere dit barn på de aftalte tidspunkter. Pas på med at bytte for meget rundt med din tidligere partner. Vi ser jævnligt eksempler på, at den tidligere partner - udnytter sin situation som forældremyndighedsindehaver - til at få barnet passet hos dig på tidspunkter, der slet ikke passer dig. Dette kan tit skade dit nye forhold meget!

Hvis du er udsat for samværssabotage / chikane skal du omgående kontakte os. Dels for at få sagen behandlet i fogedretten og/eller at få tilldelt erstatningssamvær via statsforvaltningen.

Billedet viser Nordjyllands Statsforvaltningen.

Læs de 10 gode råd om samvær

Har du vanskeligheder med samværet i de nordiske lande. Vi har en vis erfaring med førelse af sager om samvær i Norge. Netop afsluttet den første sag efter en længere sagsbehandling, hvor moderen nægtede enhvert samvær med datteren. Moderen var bosat og havde forældremyndigheden over et barn i Norge. Vi anlagde på faderens vegne sag herom.
Hvad er ferie:
 
Julen regnes oftest fra den 24. december til den 28. december,
 
Nytår regnes oftest fra den 28. december til den første skoledag i det nye år.
Påsken er typisk skolernes påskeferie.
Sommerferie er typisk 3 uger ( sammenhængende ) hvis børnene har en vis alder ( typisk > 4-5 år ) ellers kan sommerferien deles i 2 fx. 1*1 uge + 2 uger.
 
Efterårsferie og vinterferie følger skolernes ferieplanlægning.

 

Fra Statsforvaltningen hjemme side har vi hentet følgende sider vedr. udgangspunktet for fastsættelse af samværet:

NB: også denne vejledning vil formentlig blive ændret efter den 1. oktober 2007.
 
Hvor meget samvær skal der være?
 
Der er ikke fastsat noget standardsamvær eller minimums samvær i loven. Vi træffer afgørelse om samvær efter, hvad der er bedst for barnet. Det er altid en konkret vurdering.
Hvis der ikke er særlige grunde, der taler imod, vil der normalt for de lidt større børn blive fastsat samvær:
 
  • Hver anden weekend fra fredag eftermiddag til søndag aften eller mandag morgen.

  • En hverdag i den uge, hvor der ikke er weekendsamvær, i nogle timer om eftermiddagen/aftenen, eller til den efterfølgende morgen.

  • 2 uger i sommerferieperioden. Nogle dage i jule-/nytårsperioden, således at barnet er hos forældrene skiftevis juleaften hvert andet år og tilsvarende nytårsaften.

  • Nogle dage i påsken hvert år, eller hele påsken hvert andet år.

  • Enten nogle dage i vinter- og efterårsferien, eller skiftevis hele vinterferien eller hele efterårsferien.
Vi kan ikke fastsætte mere samvær end den forælder, der har ret til samvær, ønsker. I særlige tilfælde kan vi bestemme, at samværet skal være overvåget, og i ganske særlige tilfælde kan vi afslå at fastsætte samvær eller ophæve et allerede fastsat samvær.
 
 
Særligt om små børn
 
Har den, der anmoder om fastsættelse af samvær, boet sammen med barnet i nogle måneder og deltaget i den daglige omsorg for barnet og søges samvær i umiddelbar forbindelse med samlivsophævelsen, må det i almindelighed antages at være bedst for barnet, at forbindelsen bevares kontinuerligt og uden afbrydelse. Også et sådant samvær bør under hensyn til barnets alder begrænses til nogle få timer ad gangen.
 
Har faderen ikke boet sammen med barnet, vil det i almindelighed være bedst for barnet, at der ikke fastsættes samvær i de første 4 måneder af barnets liv. Baggrunden herfor er, at moderen og barnet skal have ro til at opbygge deres forhold, og at barnet i den spæde alder normalt vil have bedst af ikke at blive overladt til en person, som moderen ikke ønsker at betro det til. Særlige omstændigheder kan imidlertid efter en konkret vurdering føre til, at der først fastsættes samvær på et endnu senere tidspunkt.
 
Hvis forældrene ikke har boet sammen i en længere periode efter barnets fødsel, fastsætter vi normalt først samvær med overnatning, når barnet er omkring 2½ år. Efter en konkret vurdering kan vi dog fastsætte samvær med overnatning på et tidligere tidspunkt. Det gør vi for eksempel, hvid barnet er vant til at blive passet af andre, eller hvis barnet er vant til at blive passet af den forælder, der skal have samvær.
Hvis vi ikke fastsætter weekendsamvær med overnatning, fastsætter vi heller ikke feriesamvær med overnatning.
 
 
Weekendsamvær
 
Det er mest almindeligt, at vi fastsætter weekendsamværet til hver anden weekend. Der kan dog også blive tale om sjældnere samvær for eks. hver 3. weekend. Det kan for eksempel være tilfældet, hvor der er stor geografisk afstand mellem forældrene. Vi kan også tages hensyn til, om forældrene har weekendarbejde.
 
Normalt fastsættes der først samvær med overnatning, når barnet er omkring 2 ½ år gammelt. Hvis samværet skal fastsættes i forbindelse med, at forældrene flytter fra hinanden, kan der blive tale om at fastsætte samvær med overnatning på et tidligere tidspunkt, hvis den, der skal have samvær, hidtil har taget sig meget af barnet.
 
 
Hverdagssamvær
 
Vi vil normalt fastsætte samvær på hverdage, hvis den, der har ret til samvær, ønsker det. Ofte er det med overnatning, således at barnet afleveres i skole eller institution næste morgen. Den geografiske afstand mellem forældrene eller forældrenes arbejdsforhold kan dog være til hinder for, at vi fastsætter samvær på hverdage.
 
 
Sommerferieperioden
 
Det er almindeligt, at der er samvær 2 uger i sommerferien, hvis barnet ikke er helt lille. Vi vurderer konkret, hvornår barnet er klar til et så langt samvær. Der kan blive tale om, at vi laver en gradvis optrapning af samværet i sommerferien. Hvis forældrene for eks. har lang sommerferie, kan der også blive tale om længere samvær i sommerferien.
 
Mange har ikke ferie nogle faste uger i sommerferien. Det er derfor almindeligt, at vi i afgørelsen kun bestemmer, hvor langt samværet skal være, og ikke præcist hvornår. I må så selv i løbet af foråret aftale de nøjagtige tidspunkter.
 
I skal dog være opmærksomme på, at Statsforvaltningen som udgangspunkt ikke træffer afgørelse om hvilke uger, der skal være samvær, hvis I et år bliver uenige om dette. Det vil derfor være klogt at aftale, at feriesamværet er nogle bestemte uger hvert år. Det kan for eksempel være de to første uger i juli. Aftalen kan også gå ud på, at I skiftes til vælge. Det ene år vælger faderen således, hvilke uger han vil holde sommerferie sammen med børnene. Det andet år vælger moderen først.
 
Det er normalt, at weekendsamvær falder væk en eller evt. 2 gange i den periode, hvor den forælder, barnet bor hos, har sommerferie. På denne måde har begge forældre mulighed for at være sammen med barnet i en længere sammenhængende periode i sommerferien.
 
Se også Familiestyrelsens vejledning om behandling af samværssager.
 
 
Jule-/nytårsperioden
 
Det er almindeligt, at vi bestemmer, at der skal være samvær juleaften hvert andet år og evt. nytårsaften de andre år.
 
Hvis det er mange år siden, I flyttede fra hinanden, og barnet hidtil har været hos den forælder, barnet bor hos juleaften, er vi ofte tilbageholdende med at bryde denne tradition.
 
 
Vinter-/efterårsferien
 
Ofte bestemmer vi, at der skal være samvær i efterårsferie og vinterferie. Det er i almindelighed mest hensigtsmæssigt, at der fastsættes samvær hele ugen hvert andet år i stedet for nogle dage hvert år. Hvis vi fastsætter samvær nogle dage hvert år, vil det ofte betyde, at begge forældre vil være afskåret fra at tage på ferie sammen med barnet.
 
 
Statsforvaltningen har først mulighed for at fastsætte en 7/7 ordning efter 1. oktober 2007.