AdvokatSamfundet Etiske krav:


For at opfylde AdvokatSamfundet etiske krav til os som advokater, kan du under denne menu se de forskellige betingelser/retningslinier.
 
 
Advokaterne Tine Andersson og Anders Lindholt har afgivet erklæring om, at de ikke er omfattet af hvidvaskningslovens § 25 stk. 1. 3. Advokaters pligter i medfør af hvidvaskloven

 

Interne regler om interesse konflikter, som supplement til de advokatetiske regler:

 
Senest ajourført november 2011
 

RETNINGSLINIER FOR HÅNDTERING AF INTERESSEKONFLIKTER

 

Som supplement til de advokatetiske regler fastsættes følgende interne regler og procedurer til hindring og løsning af potentielle interessekonflikter med henblik på beskyttelse af klienternes interesser.

 

1.

Nye sager

 

1.1.   Ved enhver henvendelse skal det forinden accept af hvervet nøje undersøges, hvorvidt der er tale om en tidligere klient, og om der i forhold til en eller flere modparter i den konkrete sag tidligere har bestået et klientforhold. Samtidig skal det sikres, at advokaten ikke har familiemæssige relationer og/eller økonomiske, erhvervsmæssige eller andre forbindelser til den eller de parter, der i den pågældende sag har modstridende interesser med klienten.

 

1.2.   Undersøgelsen af de i pkt. 1.1. nævnte forhold sker ved undersøgelse af eget klientregister.

 

2.

Kontrol af interessekonflikter i løbet af sagen

2.1.   Under en sag skal det løbende sikres, at der ikke er opstået eller vil opstå en interessekonflikt, hvilket sker ved gennemgang af klientregistret hver gang, der måtte indtræde en ny part i sagen.

 

3.

Undersøgelse af potentiel interessekonflikt

 

3.1.  Hvis der er tale om dobbeltrepræsentation eller advokaten har andre forbindelser til modparten eller der er fare for, at der kan opstå en interessekonflikt, tages der en drøftelse med de implicerede advokater, der herefter med udgangspunkt i de advokatetiske regler vedrørende interessekonflikter skal foretage en konkret vurdering af, hvorvidt der foreligger modstridende interesser.

 

4.

Udtræden

 

4.1.   Såfremt der er opstået en interessekonflikt under hvervets udførelse - eller der blot foreligger en nærliggende risiko for en interessekonflikt – skal advokaten straks udtræde af sagen for alle parter. Advokaten skal samtidig medvirke til, at hvervet kan overtages af en anden advokat.

 

4.2.   Hvis advokaten kun har modtaget væsentlige fortrolige oplysninger fra nogle af klienterne vil det dog ikke være nødvendigt at udtræde i forholde til disse klienter. Repræsentation af en klient vil desuden kunne fortsætte, hvis udtræden vil medføre et retstab for klienten.

 

4.3.  Et eventuelt samtykke til sagens fortsatte behandling fra klienten kan kun ske i overensstemmelse med reglerne herom i de advokatetiske regler.    

 

5.

Salær ved udtræden

 

5.1.Der kan ikke opkræves salær, hvis en ny advokat skal udføre det samme stykke arbejde, og udtræden af sagen skyldes en interessekonflikt som alene er begrundet i advokatens overtrædelse af nærværende retningslinier og de advokatetiske regler.


 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-34-2659412 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark