Om sagsbehandlingen


Sproget og holdningerne:
Vi har en aftale på kontoret om, at vi både taler og skriver er sprog som du forstår. Så derfor, - hvis vi siger eller skriver noget du ikke forstår, er fejlen sikkert vores og vi beder dig kontakte os omgående hvis du er i tvivl om indholdet.
 
Om forældremyndighed, skilsmisse, sep. og samværssagerne:
En anden aftale er, at vi vil så vidt det er muligt undgå, at omtale modparten i nedsættende vendinger. Årsagen er den enkelte, at vi som advokater kun er inde i "dit liv" i en kort periode medens du måske skal deltage i konfirmation, bryllup m.v. og der møde din ex'er. 
 
Har man som advokat medvirket til at "gå op ad konfliktstigen" end nødvendigt for at varetage dine interesser, er det dig der får bøvlet i den sidste ende.
 
Vi møder i vores hverdag jævnligt advokater som beskylder klienten urigtigt for vold, grænseoverskridende adfærd m.v., uanset dette ikke kan dokumenteres på nogen måde. Det vil du ikke få os til, fordi barnet/børnene er tabere i dette spin/spil. Men vi ved hvordan man imødegår dette!
 
Vi vil bestræbe os på at "gå ned af konfliktstigen" sammen med dig for på længere sigt at skabe de bedste resultater.
 
Omvendt kan der være situationer, hvor ex'eren "uden for pædagogisk rækkevide". I disse situationer skal du ikke være i tvivl om, at vi kender reglerne og vil gøre det nødvendige for at sikre dig.
 
Om anbringelsessagerne:
Vi har den overbevisning, at kommunens holdninger ikke altid er rigtige og at der sker fejl også mange fejl i selv anbringelsessagerne. Vi er ikke bange for at påpege disse fejl og deres konsekvenser for dig. Det hænder, at kommunens sagsbehandlere har en siger eet og skriver noget andet i journalen.
 
Klientaftalen:
For at skabe klarhed i sagsbehandlingen vil du normalt få en orienterende skrivelse fra os, hvori vi fortæller lidt nærmere omkring sagstypen og hvilke ydelser du kan forvente af os. Vi orienterer også om, hvorledes vi afregner vores sager og om andre forhold, kaldet klientaftalen.

Har du spørgsmål omkring sagsbehandlingen er du velkommen til at kontakte os på et hvilket som helst tidspunkt under sagens behandling.
 
Postbehandling:
Vi bestræber os på at afsende den modtagne post, emails og fax samme dag som vi modtager den.

Vi scanner posten ind på din sag og samtidigt sender vi dig det indscannede pr. email til din email adresse. 

Du kan via internettet hentet det indscannede på et senere tidspunkt hvis du ønsker det.
 
Vi gør opmærksom på, at vi ikke p.t. er i stand til at sende krypteret emails.
 
Arkivering:
Som følge af at vi indscanner materialet til sagen, vil vi fysisk bortskaffe sagen, når sagen er afsluttet. Sagen vil dog kunne genskabes på et senere tidspunkt via det indscannede materiale, hvis der er behov herfor.
 
Advokatskifte:
Du har normalt mulighed for at skifte til en anden advokat, hvis du ikke er tilfreds med vores rådgivningen. Der kan dog være nogle særlige situationer, i sager hvor der er sket beskikkelse, hvor du ikke uden videre vil kunne skifte advokat. Tal med os omkring dette spørgsmål.

Er du utilfreds med vores rådgivning og/eller det honorar vi har opkrævet kan du klage til advokatmyndighederne. De nærmere regler finder du i retsplejelovens § 126 ff. Vi afkræver ikke højere honorar for vores arbejde end hvad der kan anses for rimeligt.

Hvis du allerede har en sag kørende, er du velkommen til at kontakte os alligevel. Du kan hos os få en "second opinion" omkring sagen og vi kan eventuelt aftale, at vi skal videreføre sagen.

Dette oplever vi tit, navnlig i forbindelse med anke af sagen til Landsretten.
 
Bisidder:
Du er mere end velkommen til at tage en bisidder, dvs. et familiemedlem, ægtefælle eller ven/veninde med til møder hos os.
 
Du må dog ikke kunne forvente, at også yder bisidderne telefon/email betjening ud over den rådgivning du måtte modtage. Årsagen er, at vi har erfaring for, at et "mix" budskab tit skaber mere forvirring end godt er.
 
Tavshedspligt:
Vi har tavshedspligt.
 
Vi vil derfor hverken be/afkræfte hvorvidt du er klient hos os med mindre andet er aftalt. Vi udtaler os ikke til andre, heller ikke medierne om konkrete sager, med mindre andet er aftalt.
Advokater er beskyttet i relation til tavshedspligten jf. bestemmelserne i retsplejeloven.
 
Hvidvaskning og andre strafbare handlinger:
Vi deltager ikke på nogen måde i "hvidvaskning" af penge og vil hvis vi bliver udsat herfor indberette dette til de relevante myndigheder.
 
Af de advokatetiske regler fremgår:
3.1.1.4. Såfremt en advokat i forbindelse med klientens anmodning om bistand får begrundet mistanke om, at klientens formål er at misbruge advokatens rådgivning til at fremme strafbare handlinger eller undladelser, herunder ”hvidvaskning” af penge, må advokaten ikke påtage sig opgaven. Det samme gælder, hvis opgavens udførelse indebærer en overtrædelse af god advokatskik, jf. rpl. § 126.
 
Vi har pligt til at indhente ID-oplysninger for personen eller selskabet, der søger vores rådgivning. Ved sagen start kan du blive bedt om en kopi af pas eller kørekort og kopi af sygesikringsbeviset. Disse regler fremgår af Hvidvaskningsloven. Nogle sagstyper er undtaget f.x. forældremyndighedssager og samværssager , da der ikke indgår økonomiske transaktioner i disse.
 
Om sagsbehandlingstiden:
Vi gør særligt opmærksom på følgende:

De sager vi beskæfter os med er ofte præget af, at retterne og statsforvaltningerne fastsætter tidspunkterne for sagens behandling. Derfor er vi afskåret fra, at love dig, at sagen er færdigbehandlet inden for et bestemt tidsrum. Vi giver dig derimod gerne et skøn over tidshorisonten, men der vil indgå en række ubekendte faktorer heri.
 
Dette spørgsmål gennemgår vi nærmere på mødet med dig.

Om den praktiske del af vores sagsbehandling:

Vi bestræber os på at være så effektive som muligt under vores sagsbehandling af din sag. Vi benytter i høj grad email som kommunikationsform mellem os og klienterne, dels for at spare tid, dels at få så præcise informationer som vel muligt.
 
Derfor vil du opleve, at vi ved personlig henvendelse altid spørger om din email adresse og at optimere kontakten.
 
I det omfang det er praktisk muligt indscanner vi breve vi modtager og videresender disse pr. email til dig. Du vil også modtage en SMS besked om, at vi har sendt en email til din email adresse.
 
Vi har adgang til alle relevante databaser inden for vores område og vi er derfor up to date med de seneste afgørelser fra de relevante myndigheder.
 
Vi vil normalt sende dig en SMS dagen før et møde på kontoret og/eller ved ekstrene møder i fx. retten eller i statsforvaltningen.
 
 

Om at kontakte os:

Du kan kontakte os døgnet rundt på vores email adresser, fax 3312 9027 eller pr. brev - Skt. Peders Stræde 39, 1453 København K, eller lægge en besked på de enkeltes medarbejders beskedservice (voicemail).

Udenfor kontortid: Email, fax, brev og besked service til de enkelte advokater.
 

Om åbningstider og telefonsystem:

Vi har åbent for telefonen mandag - torsdag mellem kl. 9:30 til 12:00 og fra 13:00 til 16:00, fredag mellem kl. 9:30 til 12:00 og fra 13:00 til 15:00

Inden for den almindelige kontortid skulle du helst ha' fat i den rigtige medarbejder, men er den pågældende ikke til stede - typisk fordi vi deltager i retsmøder - kan du få lagt en besked eller blive stillet om til vores besked service ( voicemail) og der indtale en besked til den pågældende.Om sagsbehandlingen generelt:

I vores sagsbehandling har vi siden oktober 2005 brugt mindmap til at forbedre vores sagsbehandling. Dette sikre et bedre overblik over din sag.

Vil du vide mere om Mindmap, - søg på Google eller se på SmartDraw

Grundideen ved mindmap er at få sat struktur på oplysningerne i sagen, så man ikke mødes med overraskelser under sagsforløbet.

At bruge mindmap er en fortløbende proces under sagen. Nye oplysninger kan let indsættes og tilrettes i det eksisterende mindmap. Vi bruger mindmap under domsforhandlingen.
 

 


 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-35-2659413 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark