Hovedændringerne i lovgivningen efter 2007Ændringer i hovedtrække er følgende:
 
 • Barnet/Børnene skal høres mere !, - Høringen finder sted i statsforvaltningen og i domstolssystemet om alle spørgsmål som angår barnet. Det er udgangspunktet, at barnets holdning skal komme frem og udgangspunktet er barnets perspektiv.
Der er ikke fastsat nogen aldersgrænse, men barnet kan vælge ikke at udtale sig.

Niveauet er nok mellem 7 år og opefter.
 • En væsentlig ændring er, at retten kan bestemme, at der fortsat skal være fælles forældremyndighed og nok så væsentlig, kan den fælles forældremyndighed kun ophæves, hvis der er tungtvejende grunde herfor. Det fremgår af bemærkningerne, at dette kan komme på tale, hvis en af forælderne ikke har udvist nogen interesse for barnet, eller at der har været vold eller lignende overfor barnet og/eller om der er udvist vold overfor moderen.

 • Den der tidligere ikke har haft andel i forældremyndigheden kan anmode om at få fælles forældremyndighed. Det vil sige, at har en forælder - typisk faderen - tabt en forældremyndighedssag, kan han nu rejse sagen igen, med påstand om, at der dømmes til fælles forældremyndighed

 • Hvis bopælsforælderen skal flytte med barnet skal dette varsles med 6 ugers frist. Er samværsforælderen ikke enig heri, kan han rette henvendelse til statsforvaltningen.

  Du kan eksempelvis ikke få ophævet fælles forældremyndighed hvis I er uenige om bopælen. Se højesterets dom desangående. Kan I ikke blive enige om  bopælen skal barnet gå i den folkeskole der er knyttet til det distrikt som barnet bor i.


 • Statsforvaltningen kan nu fastsætte en deleordning. Dette har der ikke tidligere været hjemmel til. Det fremgår af bemærkningerne til loven, at dette navnlig kommer på tale, hvis parterne tidligere har aftalt en deleordning og at denne deleordning har fungeret.

  Ikke noget udpræget fænomen. Statsforvaltningerne viger meget tilbage fra at fastsætte deleordningerne.

  Deleordninger forudsætter nok også, at den fysiske afstand mellem far og mor ikke er store set i relation til det skolesøgende barn.

 • Statsforvaltningen kan nu også fastsætte samvær med andre, eksempelvis bedsteforældre eller søskende.

  Der findes ikke mange afgørelser om denne samværstype. Det aktuelle tal kendes p.t. ikke men vi gætter på at der træffes max 5 - 15 afgørelser om året for hele landet.

 • Samværschikane skal have betydning for bedømmelse af sagen. Selvom begrebet har været i reglerne tidligere hen, - er det nu meningen, at chikanen skal tillægges en langt størrere betydning, ved afgørelse af, hvor barnet skal bo og/eller hvem der skal have forældremyndigheden over barnet
Samværschikanen skal ses i lyset af, at reglerne lægger op til, at parterne skal være bedre til at samarbejde omkring barnet. Derfor er mulighed for diverse rådgivning i statsforvaltningen for at styrke samarbejdet og for at sikre barnet bedst muligt.

Her ca. 2 år efter ændringer i forældreansvarsloven har vi fortsat tilgode at se afgørelser hvor man flytter/ændre forældermyndigheden som følge af samværschikane. Realiteten er desværre fortsat, at chikane ikke har fået den betydning som lovgiver ønskede.

 • Den der ikke har andel i forældremyndigheden får bedre mulighed for at kunne holde sig orienteret om barnets forhold i skole, daginstitution og andre steder, eksempelvis socialforvaltningen m.v. Man har nu ret til at få dokumenter m.v. omkring barnets forhold og har ret til at detage i generelle sociale aktiviteter på skoler og i institutioner.

  Der er lidt forskellig praksis rundt om i landet. Hovedreglen er dog, at man har adgang til forælderintra på skolernes internet portal.
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-49-2607618 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark