Retsplejelovens bestemmelser i relation til ægteskabssagerne og forældremyndighedssagerne:

Ægteskabssager og sager om forældremyndighed behandles lidt anderledes en almindelige civile retssager. Årsagen er den, at retten skal have bedre muligheder for at kunne få sagen oplyst, dvs. at få fremlagt alle relevante oplysninger.

Derudover indeholder kap. 42 regler om dørlukning m.v. Man kan således ikke tage sin familie med ind til retsmødet i disse sager. Dette gælder også andre personer.

Er barnet over 12 år har rettenen egentlig pligt i forældremyndighedssager at tage en samtale med barnet. Der bliver normalt ikke referet fra denne samtale, så hverken mor eller far får oplyst, hvad barnet har talt med dommeren om. Men børn under 12 år høres også afhængig af deres modenhed og sagens omstændigheder i øvrigt.

Er der tale om en/flere søskende høres disse også, navnlig når de er i følgeskab med ældre søskende.
Det er ikke muligt at fremkomme med en egentlig nedre aldersgrænse, da loven ikke har en sådan regel.

Hvis du har tabt sagen og du ønsker, at den fælles forældremyndighed skal fortsætte under sagens behandling i ankeinstansen, skal sagen ankes til Landsretten inden udløbet af eksekutionsfristen dvs. inden 14 dage.

Ankefristen er 8 uger.

Har sagen en særlig hastende karakter, kan dommeren dog i medfør af retsplejelovens § 480 stk. 2, at dommen kan fuldbyrdes omgående. Denne afgørelse kan dog ikke ankes til Landsretten.


Om separation:

Du har ret

Kap. 42. Sager om ægteskab eller forældremyndighed
§ 448. Paragraf 448 med evt. noterInformation om § 448 1729) Efter reglerne i dette kapitel behandles: 1730)
1) sager om separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, 1731)
2) sager om ophør af fælles forældremyndighed, 1732)
3) sager om overførelse af forældremyndigheden fra moderen til faderen alene i tilfælde, hvor forældrene ikke har haft fælles forældremyndighed, 1733)
4) sager om statsamtets afgørelser om forældremyndighed ved en indehavers død, 1734)
5) sager om ændring af aftale eller afgørelse om forældremyndighed, 1735)
6) sager mellem ægtefæller om ændring eller anfægtelse af vilkår for separation, skilsmisse eller omstødelse eller anfægtelse af aftaler om fordeling af formuen, der er indgået med henblik på separation, skilsmisse eller omstødelse, 1736)
7) sager mellem ægtefæller til afgørelse af, om separation består eller er bortfaldet, 1737) og
8) sager til afgørelse af, om parterne er eller ikke er ægtefæller. 1738)
§ 448a. Paragraf 448a med evt. noterInformation om § 448a Anlægger justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil, eller ægtefællen i et tidligere ægteskab sag til omstødelse 1739) af et ægteskab, skal sagen anlægges mod begge ægtefæller. Sagen anlægges ved en ret, hvor en af ægtefællerne kan sagsøges efter § 448 d. 1740)
§ 448b. Paragraf 448b med evt. noterInformation om § 448b (Ophævet). 1741)
§ 448c. Paragraf 448c med evt. noterInformation om § 448c 1742) Sag om ægteskab eller forældremyndighed kan anlægges her i riget, såfremt 1743)
1) sagsøgte har bopæl her, 1744)
2) sagsøgeren har bopæl her og enten har boet her i de sidste to år eller tidligere har haft bopæl her, 1745)
3) sagsøgeren er dansk statsborger, og det godtgøres, at han på grund af sit statsborgerskab ikke vil kunne anlægge sag i det land, hvor han har bopæl, 1746)
4) begge parter er danske statsborgere, og sagsøgte ikke modsætter sig sagsanlæg ved dansk domstol, eller 1747)
5) skilsmisse søges på grundlag af separation meddelt her i landet inden for de sidste fem år. 1748)

Stk. 2. Sag om et ægteskabs omstødelse eller beståen kan anlægges her i riget, når ægteskabet er indgået her. 1749)
Stk. 3. Reglerne i stk. 1 og 2 kan fraviges ved overenskomst med fremmed stat. 1750)
§ 448d. Paragraf 448d med evt. noterInformation om § 448d 1751) Sag anlægges 1752) ved sagsøgtes hjemting. 1753)
Stk. 2. Har sagsøgte ikke hjemting her i riget, anlægges sagen ved sagsøgerens hjemting.
Stk. 3. Har ingen af parterne hjemting her i riget, anlægges sagen ved den ret, som justitsministeren bestemmer.
§ 448e. Paragraf 448e med evt. noterInformation om § 448e Omstændigheder, som er eller kunne være gjort gældende i en tidligere sag om ægteskab eller forældremyndighed, der er pådømt i realiteten, kan ikke benyttes som søgsmålsgrundlag i en ny sag. 1754)
§ 449. Paragraf 449 med evt. noterInformation om § 449 1755) Giver sagsøgte eller appelindstævnte 1756) ikke møde ved advokat i en sag efter § 448, nr. 1-5 og 7-8, samt i sager efter § 448, nr. 6, om forældremyndighed, 1757) og finder retten, at den pågældende har behov for advokatbistand, kan retten beskikke en advokat for denne, såfremt parten opfylder betingelsen i § 330, stk. 1, nr. 2.
Stk. 2. 1758) Finder retten det ikke muligt at behandle sagen på forsvarlig måde, uden at sagsøgte eller appelindstævnte har advokatbistand, kan retten beskikke den pågældende part en advokat, selv om parten ikke opfylder betingelsen i § 330, stk. 1, nr. 2. Retten pålægger i så fald parten at erstatte statskassen udgifterne i forbindelse med beskikkelsen. 1759)
§ 450. Paragraf 450 med evt. noterInformation om § 450 Retten kan opfordre en part til at føre bevis og kan, uanset om modparten anmoder herom, pålægge en part at afgive forklaring. 1760)
Stk. 2. Finder retten det påkrævet for at kunne afgøre, hvem forældremyndigheden over børnene skal tilkomme, kan den træffe bestemmelse om foretagelse af bevisførelse, herunder afhøring af vidner og tilvejebringelse af udtalelser fra sagkyndige. 1761) Om fornødent kan den pålægge en part at give møde og afgive forklaring efter samme regler, som gælder for vidner. 1762)
Stk. 3. I sager om omstødelse af ægteskab, der anlægges af justitsministeren eller den, han bemyndiger dertil, skal de sagsøgte give møde efter samme regler, som gælder for vidner. 1762)
§ 450a. Paragraf 450a med evt. noterInformation om § 450a 1763) Retten kan bestemme, at en eller begge parter ikke må overvære den samtale med et barn, der skal finde sted efter § 29 i lov om forældremyndighed og samvær. Inden sagen afgøres, skal parterne gøres bekendt med indholdet af samtalen, medmindre dette vil stride mod de hensyn, der har ført til udelukkelsen.
§ 451. Paragraf 451 med evt. noterInformation om § 451 Om salær og godtgørelse for udlæg til beskikkede advokater gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kap. 31. 1764)
Stk. 2. Udgifterne ved bevisførelse i henhold til § 450, stk. 2, afholdes af statskassen. 1765) Retten kan bestemme, at også andre udgifter skal afholdes af statskassen. Retten kan pålægge en part at erstatte disse udgifter, såfremt det i øvrigt pålægges ham at betale sagsomkostninger.
Stk. 3. Retten bør kun, når der er særlig anledning dertil, pålægge en part at betale sagsomkostninger. 1766)
§ 452. Paragraf 452 med evt. noterInformation om § 452 1767) Udebliver en part uden lovligt forfald fra et retsmøde, hvortil han er indkaldt for at afgive forklaring, eller vægrer han sig uden lovlig grund ved at svare, eller har svaret ikke tilstrækkelig bestemthed, finder bestemmelsen i § 344, stk. 2, anvendelse. Det samme gælder, hvis en part undlader at efterkomme rettens opfordring til at føre bevis. 1768)
Stk. 2. Retten kan afvise sagen, hvis sagsøger udebliver eller vægrer sig ved at svare. 1769)
§ 453. Paragraf 453 med evt. noterInformation om § 453 1770) Retsmøderne foregår for lukkede døre. Ved offentlig gengivelse af domme må der ikke ske offentliggørelse af navn, stilling eller bopæl for nogen af de i dommen nævnte personer, eller på anden måde offentliggørelse af de pågældendes identitet. Overtrædelse af de nævnte forbud straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 6 måneder.
§ 454. Paragraf 454 med evt. noterInformation om § 454 1771) Ankefristen er 8 uger. 1772) Der kan ikke i medfør af § 372, stk. 2, meddeles tilladelse til efter ankefristens udløb 1773) at anke en dom, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, eller hvorved et ægteskab er kendt ikke bestående. 1774) Tilladelse kan dog meddeles til særskilt anke af vilkår, jf. stk. 2.
Stk. 2. Domme, der går ud på separation, skilsmisse eller omstødelse af ægteskab, kan ankes særskilt for så vidt angår vilkårene eller enkelte af disse. 1775) Angår anken kun vilkårene, kan den ret, hvortil anke er sket, kun ændre dommens bestemmelse om separation, skilsmisse eller omstødelse, såfremt påstand herom fremsættes i et processkrift, der fremlægges i retten eller indleveres til rettens kontor inden ankefristens udløb. 1776)
§ 455. Paragraf 455 med evt. noterInformation om § 455 1777) Sag om ægteskab eller forældremyndighed kan ikke anlægges efter en parts død.
Stk. 2. Dør en af parterne inden domsafsigelsen, hæves sagen.
§ 456. Paragraf 456 med evt. noterInformation om § 456 Afvises en sag, der er anlagt inden udløbet af en frist for sagsanlæg, som er fastsat i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, 1778) eller hæves en sådan sag uden anmodning herom fra sagsøgeren, kan denne, selv om fristen i mellemtiden er udløbet, anlægge sagen på ny indtil en måned efter, at sagen blev afvist eller hævet. 1779)
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis bevilling til separation eller skilsmisse nægtes, og sagen herefter indbringes for domstolene. 1780) Fristen for sagens indbringelse for domstolene regnes fra det tidspunkt, nægtelsen er meddelt den pågældende.
 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-11-2659385 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark