Tvangsfjernelser

 
 

Om lovgrundlaget:

Det er Lov om social service der regulerer anbringelsen af børn og unge. I Lov om social Service finder du yderligere informationer.
 
Udgangspunktet er, at det er de samme regler, der gælder uanset en vejledning om støtte til Børn og Unge. Se vejledningen her
omaanbringelsen er frivillig eller tvangsmæssig.

Du kan derfor i Lov om social service finde de relevante regler. Imidlertid er disse regler aldeles unødigt kompliceret. Tal med os omkring disse regler.

Om høring af børn, - se vejledningen her til kommunerne.

På Den Sociale Ankestyrelses hjemmeside kan du finde afgørelser omkring anbringelse af børn mv. 

Derudover indeholder Socialministeriets hjemmeside en række nyttige oplysninger, navnlig alle gældende love, bekendtgørelser og vejledninger. 

Inden kommunen vil anbringe dit barn udenfor hjemmet skal du nøje overveje  bopælsforholdene. Reglerne er således, at den kommune der anbringer barnet vil være handlekommune uanset hvor du bor. Dvs. hvis Københavns Kommune anbringer barnet udenfor hjemmet og du flytter til Ringkjøbing vil det fortsat være Københavns Kommune som behandler anbringelsens sagen. Dette gælder også, hvis du vil flytte til udlandet og anbringelsen er foretaget.


Vestre Landsret. 

Østre Landsret.
Du kan finde hovedbestemmelsen om tvangsfjernelse ved at se i Lov om social Service § 58. Omkring denne bestemmelse knytter der sig en lang række indviklede regler om overvåget samvær, besøg, telefon- / brevkontrol m.v.

Der kan være 2 hovedgrunde til anbringelse udenfor hjemmet. Enten at der er særlige forhold hos dig eller særlige forhold hos barnet. Eventuelt en kombination heraf.  Dette fremgår af § 58.

Hvad særlige forhold er, afhænger af de konkrete omstændigheder.

Du skal navnlig checke, at handleplanen er ok. Du kan se i Lov om social Service § 140, om handleplanens enkelte elementer. Handleplanen skal revideres med 1 år’s mellemrum jf. §70.

Ring til os angående handleplanen og de øvrige regler. De er meget indviklede.

Endelig skal du passe på fristerne omkring anbringelsessagerne. Disse er meget komplicerede og fungere i relation til afgørelserne meget forskelligt. Du skal derfor rådgives specielt omkring dette felt.

Den Sociale Ankestyrelse behandler tvangsfjernelsessager som ankeinstans  Lovgivningen har bestemt, at Landsretterne er den endelige domstol for Den sociale Ankestyrelses afgørelse.

Socialministeriet fastsætter reglerne for dette område.

Nogle af afgørelser finder du beskrevet på Socialministeriets hjemmeside og samtlige afgørelser på Ankestyrelsens hjemmeside.Andre råd:

Har du ikke del i forældremyndigheden og dit barn er anbragt eller står foran anbringelse uden for hjemmet, bør du kontakte advokaten omgående. Det kan være nødvendigt at få de offentlige myndigheder i tale omgående og/eller overveje hvorvidt sagen omkring forældremyndigheden skal genbehandles. Tal med os.

 

 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-16-2659391 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark