Børnesamtaler


Lidt om børnesamtalerne:

Nedenstående er hentet fra retten i Horsens’s hjemmeside, men er i det omfang dækkende for de fleste retskredse i Danmark. Der er individuelle forskelle, men dette kan drøfte særskilt.

 

Børnesamtaler ved Retten i Horsens

Efter forældreansvarslovens § 34 skal barnet inddrages i sager om forældremyndighed og bopæl, så barnets perspektiv og synspunkter kommer frem. Barnets perspektiv kan som en af flere muligheder belyses gennem en samtale med barnet. Retsplejelovens § 450 c angiver rammerne for denne samtale. Samtalen skal tilgodese barnets retssikkerhed og desuden skærme og støtte barnet i processen. Samtidig giver samtalen barnet mulighed for at tale med en udenforstående voksen. Fokus i samtalen er således ikke at få sagen oplyst, men at hjælpe barnet igennem processen på den mest skånsomme måde.

Samtalen forestås af en børnesagkyndig, typisk en psykolog med speciale og/eller erfaring i at have med børn at gøre. De børnesagkyndige, som Retten i Horsens benytter, har fungeret som børnesagkyndige i en årrække og indgår i en tæt dialog med dommerne. I nogle sager vil den dommer, der skal afgøre sagen, deltage i samtalen.

Med tanke på formålet med samtalen er det meget vigtigt, at forældrene er bekendt med samtalens karakter og betydning.

De overordnede kriterier for afholdelse af samtaler med børn er, at samtalen foregår fuldt etisk forsvarligt og at samtalen tilpasses det enkelte barns alder og modenhed. Det vil endvidere være helt afgørende for formålet med og værdien af samtalen, at barnet føler sig trygt.

Retten i Horsens har valgt, at børnesamtalerne foregår på rettens kontor og har indrettet et særligt lokale til samtalerne. Samtalen foregår ikke i en retssal.

Samtalen med barnet afholdes uden at forældrene er til stede. Når barnet ankommer til samtalen vil den børnesagkyndige og dommeren, hvis denne deltager, hilse på forældrene, så barnet ved, at det er i orden, at barnet taler med den/de pågældende. Barnet vil i mødelokalet blive tilbudt noget at drikke. I mødelo-kalet ligger også tegnepapir og farver.

Den børnesagkyndige vil indlede med at fortælle barnet, at det er frivilligt for barnet at deltage i samtalen.

Barnet vil blive oplyst om, at retten har til opgave at hjælpe forældrene med at løse deres uenighed om, hvor barnet skal bo, og at det derfor er helt naturligt, at barnet inddrages. Det vil samtidig blive understreget, at afgørelsen træffes på grundlag af mange forskellige oplysninger i sagen og at barnets oplysninger ikke er afgørende for dommerens beslutning.

Samtalen vil typisk komme ind på dagligdagen for barnet i familien, skolen og blandt kammeraterne for at pejle sig ind på, hvad der er bedst for barnet. Den børnesagkyndiges særlige erfaring med samtaler med børn skal sikre, at barnet ikke stilles i en valgsituation.

Barnet vil undervejs have mulighed for at komme med sine egne synspunkter og kan også bruge samtalen med den børnesagkyndige til at få formidlet nogle budskaber til far og mor, som det ellers er svært at få sagt.

Samtalens varighed afhænger af mange faktorer. Barnets lyst til og behov for at fortælle vil være i fokus, ligesom de børnesagkyndige har forskellige indgangsvinkler for at vinde barnets tillid. Samtalen vil aldrig blive afbrudt af tidsmæssige årsager. Den typiske samtale tager ca. 1 time.

Der skal udarbejdes et notat fra samtalen, og derfor skriver den børnesagkyndige undervejs ned, hvad der tales om. Når samtalen er slut opsummeres forløbet og det, som er kommet frem. Den børnesagkyndige vil her tale med barnet om eventuelle konsekvenser af det, der er sagt. Der er mulighed for at udelade dele af samtalen, hvis en videregivelse vil skade barnet. Det vil fremgå af notatet, hvis væsentlige passager er udeladt.

Notatet sendes til forældrene, eventuelt gennem deres advokater og til dommeren.

Horsens, den 12. november 2012

Ingrid Thorsboe

 


 
[PRINT]
© Design-Line DanmarkLicensed by Advokaterne V.5.4S-69-2607657 
Velkommen Welcome Contact About Lawyers What Client Thinks [B]Separation & Skilsmisse[/B] Dommen  Retsplejeloven  Statsforvaltningen  [B]Forældremyndighed[/B] Flytning af ..  Ændring i ..  Forældreansvarslov  Barnets bopæl  Børnesamtaler  Ankeinstans  Samvær Ændringer efter 1.10.12 § 67 krav Bodeling/samejer Konfliktløsning Haager Konventionen Tvangsadoption Børnebortførelse Internationalt  Lovgivningen Børnesagk.Undersøgelse Hvorfor/hvornår/hvordan  PsykologNævnet  [B]Anbringelse af børn[/B] Gode Råd  Frivillig anbringelse  Tvangsfjernelser  Familierådslagninger [SPACE] Om Ankestyrelsen Det sociale nævn Retssager imod kommunen [B]Domstole[/B] Civilretten  Skifteretten  Fogedretten  [SPACE] [B]Andre sagsområder[/B] Seksuelle krænkelser Straffesager  Ægtepagt/Testamente Børnetestamenter  [SPACE] [B]Hvem er vi[/B] Om advokaterne  Etiske regler/Hvidvaskning  Om sagsbehandlingen  Interessekonflikter  Vores sagsområder  Hvad koster det  SMS  Medarbejder håndbog  Foredrag  Mødebooking  Billeder kontoret  Kontorfællesskab  Stud jur søges  Ejendommnes historie  AdvoCloud Det siger klienterne Pressemeddelser Medier  CMS "TORNADO" © Design-Line Danmark